Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 无聊的游戏/ Trò Chơi Vô Vị Báo Lỗi

Ca sỹ: |

512 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 无聊的游戏/ Trò Chơi Vô Vị

是你在逃避

歌 还是我躲着你

词 是你在逃避

转 还是我有意躲着你

自 我们俩难得在一起

音 你说你很忙呀

魁 我说我没空

网 骗得了别人骗不了自己

i 是你在欺骗我

n 还是我有意隐瞒你

k 一见面就是互相作戏

u 你说不想我我说不想你

i 究竟是谁在欺骗自己

· 你不是你我不是我

c 无聊的游戏

o 还一个你也还一个我

m 我俩从头起

 一见面诉衷曲

 不再是奇迹

 你怜我呀我爱你

 不再有距离

 不再有距离

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 是你在逃避

 还是我躲着你

 是你在逃避

 还是我有意躲着你

 我们俩难得在一起

 你说你很忙呀

 我说我没空

 骗得了别人骗不了自己

 是你在欺骗我

 还是我有意隐瞒你

 一见面就是互相作戏

 你说不想我我说不想你

 究竟是谁在欺骗自己

 你不是你我不是我

 无聊的游戏

 还一个你也还一个我

 我俩从头起

 一见面诉衷曲

 不再是奇迹

 你怜我呀我爱你

 不再有距离

 不再有距离

 (歌词转自 音魁网 www.inkui.com)

 是你在逃避

 还是我躲着你