Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 乡愁四韵/ Bốn Âm Vận Sầu Quê Báo Lỗi

Ca sỹ: |

67600 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 乡愁四韵/ Bốn Âm Vận Sầu Quê

给我一瓢长江水呀长江水

那酒一样的长江水

那醉酒的滋味是乡愁的滋味

给我一瓢长江水啊长江水

------------☆☆☆------------

给我一掌海棠红呀海棠红

那血一样的海棠红

那沸血的烧痛是乡愁的烧痛

给我一掌海棠红呀海棠红

罗大佑

乡愁四韵

作词:余光中

作曲:罗大佑

选自罗大佑专辑《之乎者也》

-----------------◇◇◇◇----------------

歌词编辑:捕风的汉子 QQ:391539407

------------☆☆☆------------

给我一片雪花白呀雪花白

那信一样的雪花白

那家信的等待是乡愁的等待

给我一片雪花白啊雪花白

------------☆☆☆------------

嗯︿︿给我一朵腊梅香呀腊梅香

那母亲一样的腊梅香

那母亲的芬芳是乡土的芬芳

给我一朵腊梅香啊腊梅香

作词:余光中

作曲:罗大佑

给我一瓢长江水呀长江水

那酒一样的长江水

那醉酒的滋味是乡愁的滋味

给我一瓢长江水啊长江水

------------☆☆☆------------

给我一掌海棠红呀海棠红

那血一样的海棠红

那沸血的烧痛是乡愁的烧痛

给我一掌海棠红呀海棠红

罗大佑

乡愁四韵

作词:余光中

作曲:罗大佑

选自罗大佑专辑《之乎者也》

-----------------◇◇◇◇----------------

歌词编辑:捕风的汉子 QQ:391539407

------------☆☆☆------------

给我一片雪花白呀雪花白

那信一样的雪花白

那家信的等待是乡愁的等待

给我一片雪花白啊雪花白

------------☆☆☆------------

嗯︿︿给我一朵腊梅香呀腊梅香

那母亲一样的腊梅香

那母亲的芬芳是乡土的芬芳

给我一朵腊梅香啊腊梅香