Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát 之乎者也/ Vô Nghĩa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

495 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát 之乎者也/ Vô Nghĩa

知之为知之 在乎不在乎

此人何其者 孔老夫子也

知之为不知 不在不在乎

此人何其者 寒山子是也

不知为知之 不在乎在乎

此人何其者 齐人是也

很久以前我们的祖先都曾经这么说

很久以前我们的祖先都曾经这么说

现在听听我们的青年他们在讲什么

但是要想想到底你要他们怎么做

剪刀等待之 清汤挂面乎

尊师重道者 莫过如此也

风花雪月之 哗啦啦啦乎

流行歌曲者 是否如此也

眼睛睁一只 嘴巴呼一呼

耳朵遮一遮 皆大欢喜也

大家都知之 大家都在乎

袖手旁观者 你我是也