Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Lời Bài Hát Strong

You keep on taking me higher

Taking me higher

I can’t come down

Searching for something

Searching for something

I’ve never found

My love for you is so strong

My love for you is so strong

My love for you is so strong

My love for you

My love My love… My love for you

My love for you

My love for you

My love for you is so strong

Taking me higher

Take me higher

You keep on taking me higher

Taking me higher I can’t come down

Searching for something

Searching for something I’ve never found

My love for you is so strong

My love for you is so strong

My love for you is so strong

My love for you

My love

My love… My love for you

My love for you

My love for you

My love for you is so strong

Taking me higher

Take me higher

Các bài hát khác