Menu Sliding loi bai hat Search
Cải Lương Tiếng Anh

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Cải Lương Tiếng Anh Báo Lỗi

97,672 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Cải Lương Tiếng Anh

Honey...!! ( Em yêu ...!! )
Do you know I love you and miss you so much ? ( Em có biết anh yêu em và nhớ em rất nhiều ? )
Night after night I cannot sleep so well ( Mỗi đêm anh không thể ngủ được )
You're leaving me because of money ( Em bỏ anh chỉ vì tiền )
I do know I who have nothing ( Anh biết anh không có gì ) [ Bỏ "do" thì mới đúng ngữ pháp ]
I've just loved you by my heart my soul ( Anh yêu em bằng cả trái tim và tâm hồn )
I don't know what to do ( Anh không biết làm gì )
No car ! No job ! No money ! No home ! ( Không xe ! Không việc làm ! Không tiền ! Không nhà )
I will die very soon ( Anh sẽ chết sớm thôi ... )
Honey ! Come back ... you can save my life ! ... ( Em yêu ! Trở về với anh ... Em có thể cứu lấy cuộc sống của anh )