Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Suddenly - Kim Bo Kyung Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Kim Bo Kyung

973 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Suddenly - Kim Bo Kyung

Hangul:아무런 말도 떠오르지 않았어너의 얼굴 다시 볼 줄 정말 몰랐어내 마음속 깊은 어딘가에 묻어둔 채여지껏 그리워하며 아파했었지돌아보면 미소 띈 얼굴로 날바라보며 항상 뒤에 서 있는 것 같아어지러운 이 기분에 홀로 밤을 새며아직 남은 그대 흔적에 울곤 했지이제 말해줘 내가 뭘 잘못했는지이제 말해줘 내가 부족했던 건지정말 그대를 미치도록 원했어그댈 다시 볼 수 있기를 항상 기도해왔어이렇게 내가 죽을 것만 같은데이젠 그대가 내게 올 순 없나요 제발혼자서도 잘해낼 수 있다고너 없이도 잘해낼 수 있을 거라고다짐하며 오지않는 잠을 청해봐도니 말투 니 표정만 또렷이 떠올라이제 말해줘 내가 뭘 잘못했는지이제 말해줘 내가 부족했던 건지정말 그대를 미치도록 원했어그댈 다시 볼 수 있기를 항상 기도해왔어이렇게 내가 죽을 것만 같은데이젠 그대가 내게 올 순 없나요 제발정말 그대를 미치도록 원했어그댈 다시 볼 수 있기를 항상 기도해왔어이렇게 내가 죽을 것만 같은데이젠 그대가 내게 올 순 없나요제발 제발

Các bài hát khác