Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Em Sẽ Sống Cho Riêng Em Báo Lỗi

Ca sỹ: |

95,309 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Em Sẽ Sống Cho Riêng Em

lẶng nhYn` mÙa thU mÂy khẼ bAy lÁ rƠi hỮng hỜ
buỒn ai k0 nÓi,cÓ mẤy ai Ấm êM khY iÊuz
cuỘc tÌnh tAn vỠ,a bƯớc đY bƯớc chÂn vÔ tÌnh
đỂ lẠi nƠi đÂy,trOng giÓ thU bÓng e bƠ vƠ
ngÀy quA e đà dịU dÀng thỨ thA cho bAo lỖi lẦm
ngÀy qUa e vẪn hOài tYn chÚng tA đà sỐng chO nhAu
vỲ iÊuz e đà tỰ quÊn bẢn thÂn mYnh` đAng lÀ ai
đÔi? lẤy đC cHi chỶ lÀ ghÉ thÂn dÀy xÉo cOn tYm


vỲ ai e sỐng mÀ k0 nhỚ chY nhỮng điỀu chO riÊng mYnh`
thẬt lÀ ngU ngƠ tYnh` iÊUz đà trAo lÒng e dẠi quÁ
h e sẼ sỐng chỶ cẦn bjk Em sỐng tỐt hƠn chO e
tỪ nAy e sẼ sỐng chO riÊng e sỐng chO riÊng e thÔi


lẶng nhYn` mÙa thU mÂy khẼ bAy lÁ rƠi hỮng hỜ
buỒn ai k0 nÓi,cÓ mẤy ai Ấm êM khY iÊuz
cuỘc tÌnh tAn vỠ,a bƯớc đY bƯớc chÂn vÔ tÌnh
đỂ lẠi nƠi đÂy,trOng giÓ thU bÓng e bƠ vƠ
ngÀy quA e đà dịU dÀng thỨ thA ch0 bAo lỖi lẦm
ngÀy qUa e vẪn hĂng` tYn chÚng tA đà sỐng chO nhAu
vỲ iÊuz e đà tỰ quÊn bẢn thÂn mYnh đAng lÀ ai
đÔi? lẤy đC cHi chỶ lÀ ghÉ thÂn dÀy xÉo cOn tYm
vỲ ai e sỐng mÀ k nhỚ chY nhỮng điỀu chO riÊng mÌnh
thẬt lÀ ngU ngƠ tYnh` iÊuz đà traO lÒng e dẠi qUa
h E sẼ sỐng chỶ cẦn nghĨ e sẼ sỐng tỐt hƠn chO e
tỪ nAy e sẼ sỐng chO riÊng em sỐng chO riÊng e thÔi


tỪ nAy e sẼ… sỐng chO… riÊng e… sỐng cho… riÊng e thÔi…

Các bài hát khác