Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Bài hát Day By Day Báo Lỗi

Ca sỹ: |

666,919 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Day By Day

거짓말 날 위해 하는 말


혼잣말 버릇이 된 이말


괜찮아 질 거야 누구나


겪는거야


이런 하루가 반복되고


하루하루 일년인 것 같아


너 없는 오늘이


하루하루 힘들 것만 같아


숨쉬는 것 조차


너의 흔적들이 아직 남아


혼자 너무나도 아파


I can't let it go


마음은 움직일 수있어


이별도 되돌릴 수있어


기다려 줄게 나 이해해 줄게 다


널 찾는 하루 반복되고


하루하루 일년인 것 같아


너 없는 오늘이


하루하루 힘들 것만 같아


숨쉬는 것 조차


너의 흔적들이 아직 남아


혼자 너무나도 아파


I can't let it go


하루하루


없던 일처럼 돌릴 수 없니


텅 빈 내방을 채울 수 없이


흘러버린 추억들은


잡을 수 없어


하루하루 아플 것만 같아


하루하루 죽을 만큼 아파


너 없는 오늘이


하루하루 멈출 것만 같아


혼자인 세상이


우리 추억들이 아직 남아


가슴 깊이 파고 들어


I can't let it go


라라라라 I'll let u go


라라라라 I'll let u go


라라라라 하루하루


라라라라 하루하루

Các bài hát khác