Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Lời Bài Hát Get Low

Get low, get get get low [8x]

Low [28x]

Get, get, get, get low when the whistle blow.


[BEAT DROPS]


Get, get, get low when the whistle blow.

Get, get, get low when the whistle blow.


Get, get, get. Get low.


Get low, get get get low [8x]

Low [28x]

Get, get, get, get low when the whistle blow.


[BEAT DROPS]


Get, get, get low when the whistle blow.


Get, get, get. Get low, low, low, low, low, low, low, low...

Get, get, get. Get low, low, low, low, low, low, low, low...

Các bài hát khác