Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog Link ngắn:

Lời Bài Hát Thị Mầu (HHD Remix)

Tự xưng em là Thị Mầu

Í là con gái phú ông

Tuổi em chứ còn bé lắm

Cũng chưa đến trăng rằm

Ớ này chị em ơi

Nay tư mai đã mười lăm

Ai muốn đi ăn oản

Thì lên chùa với em

Á a i à ì a

Á i a ì a

Em lên chùa từ mười ba

Á a i à ì a

Á i a ì a

Em lên chùa ngày mười lăm

Này thầy tiểu ơi

Em là Thị Mầu

Em không biết đâu

Em cứ bắt đền

Gọi mẹ thưa cha

Ăn vạ cả làng

Cho em lấy chàng

Tình tang tang tình tình tang

Tình tang tang tình tình tang

Tự xưng em là Thị Mầu

Í là con gái phú ông

Tuổi em chứ còn bé lắm

Cũng chưa đến trăng rằm

Ớ này chị em ơi

Nay tư mai đã mười lăm

Ai muốn đi ăn oản

Thì lên chùa với em

Á a i à ì a

Á i a ì a

Em lên chùa từ mười ba nà

Á a i à ì a

Á i a ì a

Em lên chùa ngày mười lăm

Này thầy tiểu ơi

Em là Thị Mầu

Em không biết đâu

Em cứ bắt đền

Gọi mẹ thưa cha

Ăn vạ cả làng

Cho em lấy chàng

Tình tang tang tình tình tang

Tình tang tang tình tình tang

Tình tang tang tình tình tang

Tang tình tang tính tính tang

Tình tang tang tình tang tính

Bớ làng nước ơi

Tình tang tang tình tình tang

Tình tang tang tình tình tang

Tình tang tang tình tình tang

Các bài hát khác