Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Wings Báo Lỗi

Ca sỹ: |

2,955 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Wings

5. 날개Composed by Eddie Galan, Brett Epstein, Christian Davis, 김태성Lyrics By 김태성Arranged by 김태성OP: Team Mach1SP: Iconic Sounds어둠 속에도 한줄기의 빛으로 나의 앞길을 밝힌다절망 속에도 다시 희망을 찾고 멈춘 발길을 다시 걷는다파도가 높고 폭풍 몰아쳐도 배가 흔들려도 구름 위에 태양은 다시 뜬다다시 난 날 거야 힘찬 날개를 펴고 희망을 안은 채 날 거야내 어깨를 펴고 두 팔을 벌리면 더 높이 날 수 있으니까다시 난 날 거야.나의 꿈들이 이루어질 수 있어 천천히 한발씩 가면 돼앞이 캄캄해서 지금 볼 수 없어도 포기 하지 않아 꿈을 위해서파도가 높고 폭풍 몰아쳐도 배가 흔들려도구름 위에 태양은 다시 뜬다다시 난 날 거야 힘찬 날개를 펴고 희망을 안은 채 날 거야내 어깨를 펴고 두 팔을 벌리면 더 높이 날 수 있으니까다시 난 날 거야다시 난 날 거야감추고 싶은 나의 상처가많이 있지만 이젠 빛을 바라보면서다시 난 날 거야힘찬 날개를 펴고 희망을 안은 채 날 거야다시 난 날 거야힘찬 날개를 펴고 희망을 안은 채 날 거야내 어깨를 펴고 두 팔을 벌리면 더 높이 날 수 있으니까다시 난 날 거야

Các bài hát khác