Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Lý Cây Đa Báo Lỗi

Ca sỹ: |

Sáng Tác: Phạm Duy

540,789 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Lý Cây Đa

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa

Rằng tôi lý ối a cây đa

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a cây đa (láy)


Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng

Rằng tôi lý ối tầng ba tầng

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Lý Cây Đa


Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a sáng trăng (láy)


Vải nâu may áo kìa áo ối a năm tà

Rằng tôi lý ối viền năm tà

Ai đem ôi à tính tang tình rằng

Cho anh chàng mặc xem hội cái đêm trăng rằm

Rằng tôi lý ối a tháng giêng (láy)

Các bài hát khác