Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Really Really [Xem Clip] Báo Lỗi

Ca sỹ: |

14,953 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Really Really

REALLY REALLY REALLY REALLY OH WAH
REALLY REALLY REALLY REALLY

어디야 집이야 안 바쁨 나와봐 너네 집 앞이야 너에게
하고픈 말이 있어 이걸 어떻게 말을 꺼내야
할진 모르겠지만 이상한 말 아냐 부담 없이 들어줘

지금 내 눈에 제일 아름다운 건 너야 LADY
널 향한 내 맘이 돈이면 아마 난 BILLIONAIRE

*널 좋아해
REALLY REALLY REALLY REALLY
내 맘을 믿어줘 OH WAH
REALLY REALLY REALLY REALLY
널 좋아해
REALLY REALLY REALLY REALLY
내 맘을 받아줘 OH WAH
REALLY REALLY REALLY REALLY
넌 나 어때*

멋지게 골인 프러포즈 같은 세리머니
정해보자 호칭 허니 말고 자기 아님 달링
낯간지럽네 상상해봐도
긴장돼 필요해 a lot of alcohol
덩치는 산만해도 네 앞에선 작아지네
oh 내 맘 알까나

첫눈에 미끄러지듯이 Falling in love
내 맘을 훔친 범인인 건 바로 너
너의 미모 질투해 여신도
내 심장의 떨림은 진동 brrr
치명적인 매력이 날 killin’
섹시해 날 자극하는 Hot chili woo
오해하지 마 나는 진짜
진심으로 채워줄게 너의 빈 잔

지금 내 눈에 제일 아름다운 건 너야 LADY
널 향한 내 맘이 돈이면 아마 난 BILLIONAIRE

**

혹시라도 내가 불편하면 let me know
한걸음 뒤로 가 단지 아는 사이로
기다릴 수 있어
너도 나를 좋아할 거 같다 말해줘
지금 당장 만나
나 진심으로 네게 할 말이 있어

**

네가 좋아
REALLY REALLY OH YEAH
널 좋아해

Các bài hát khác