Menu Sliding loi bai hat Search

Mã Nhúng Chia Sẻ

Bạn có thể đặt mã HTML này vào website/blog [Xem demo] Link ngắn:

Bài hát Suddenly (City Hunter OST) Báo Lỗi

Ca sỹ: |

2,950 Lượt nghe - Lấy Mã Nhúng HTML

Lời Bài Hát Suddenly (City Hunter OST)

a mu lon ma do do olu ji a na sono ye yo gu da si bo ju jon ma mo la sone ma um so gi pu no din ga e mu do dun cheyo ji go gu li wo ha myo a pa he so jido la bo myon mi so dwi no gu lo napa la bo myo han san dwi e so i nun go ga ta o ji lo un i gi bu ne ho lo ba mu se myoa ji na mun gu de hun jo ge u go ne jii je ma le jo ne ga mo ja mo te nun jii je ma le jo ne ga bu jo ke don go jicyon ma gu de lu mi chi do lo wo ne soku de da si bo i su i gi lu han san gi do he wa soi lo ke ne ga ju gu go man ga tun dei jen ku de ga ne ge u su no na yoje balhon ja so do ja le ne su i da gono o si do ja le ne su i su go la goda ji ma myo o ji an nun cya mu cyo ne ba do ni ma tu ni pyo jon man do yo si do u lai ji ma le jo ne ga mo ja mo te nun jii je ma le jo ne ga bu jo ke don gon jicyon ma gu de lu mi chi do lo wo ne so ke du da si bo i su i gi lu han san gi do he wa so i lo ke ne ga ju gu go man ta tun dei gen ju de ga ne ge u su no na yocyon ma gu de lu mi chi do lo wo ne soku de da si bo i su i gi lu han san gi do he wa soi lo ke ne ga ju gu go man ga tun dei gen ku de ga ne ge u su no na yoje balje bal

Các bài hát khác